Raag Todi

Details about the raag

Thaat - Todi

Jaati - Sampurna - Sampurna

Vadi Swar - ध॒ (D ̱)

Samvadi Swar - ग॒ (G̱)

Time - Third half of the morning.

Aaroh - सा रे॒ ग॒ मे प ध॒ नी सां ।

             S Ṟ G̱ Mͥ P D ̱  N Ṡ

Avroh - सां नी ध॒ प मे ग॒ रे॒ सा ।

              Ṡ N D ̱ P Mͥ G̱ Ṟ S

Pakad - सा रे॒ ग॒ रे॒ सा मे ग॒ रे॒ ग॒ रे॒ सा ।

              S Ṟ G̱ Ṟ S Mͥ G̱ Ṟ G̱ Ṟ S

 <<Back to Raag Collection

>NOTATION HELP