Raag Miyan Ki Todi

Details about the raag

Thaat - Todi

Jaati - Shadav - Sampurna

Vadi Swar - ध॒ (D ̱)

Samvadi Swar - ग॒ (G̱)

Time - Second half of the morning.

Aaroh - सा रे॒ ग॒ मे ध॒ नी सां ।

             S Ṟ G̱ Mͥ D ̱ N Ṡ

Avroh - सां नी ध॒ प मे ग॒ रे॒ सा ।

              Ṡ N D ̱ P Mͥ G̱ Ṟ S

Pakad - नी ध॒ प मे ध॒ नी सा, सा रे॒ ग॒ रे॒ सा ।

              N D ̱ P Mͥ D ̱ N Ṡ, S Ṟ G̱ Ṟ S

 <<Back to Raag Collection

>NOTATION HELP