Raag Lalit Pancham

Details about the raag 

Thaat - Bhairav 

Jaati - Shadav - Sampurna 

Vadi Swar - म (M)

Samvadi Swar - सा (S)

Time - Third half of the night. 

Aaroh - सा रे॒ सा ग म, मे ग मे ध॒, नी सां । 

             S Ṟ S G M, Mͥ G Mͥ D ̱ , N Ṡ

Avroh - सां नी ध॒ प, ध॒ मे म प ग रे॒ सा । 

             Ṡ N D ̱ P, D ̱ Mͥ M P G Ṟ S

Pakad - ग मे ध॒ नी॒, ध॒ प, ध॒ म, प ग, रे॒ सा ।

           G Mͥ D ̱  Ṉ, Ṉ P, D ̱ M, P G, Ṟ S

 <<Back to Raag Collection

>NOTATION HELP