Raag Gunkauns

Details about the raag

Thaat - Kafi

Jaati - Audav - Sampurna

Vadi Swar - म (M)

Samvadi Swar - नी (N)

Time - Third half of the night.

Aaroh -  नी̣ सा ग॒ म, नी ध॒ नी सां।

              Ṇ S G̱ M, N D ̱ N Ṡ

Avroh - नी ध॒ प म॑ प ग॒ म ग॒ रे नी̣ ध̱̣ नी̣ सा

              N D ̱ P Mͥ P G̱ M G̱ R Ṇ D ̱̣  Ṇ S

Pakad -

 <<Back to Raag Collection

>NOTATION HELP