Raag Dhani

Details about the raag

Thaat - Kafi

Jaati- Audav - Shadav

Vadi Swar- ग॒ (G̱)

Samvadi Swar - नी॒ (Ṉ)

Time - Anytime in Monsoon

Aaroh - नी̱̣ सा ग॒ म प नी॒ सां।

              Ṉ̣ S G̱ M P Ṉ Ṡ

Avroh - सां नी॒ प मे ग॒ रे सा।

              Ṡ Ṉ P Mͥ G̱ R S

Pakad - सां नी॒ प मे ग॒ रे सा।

             Ṡ Ṉ P Mͥ G̱ R S

 <<Back to Raag Collection

>NOTATION HELP