Raag Bilaskhani Todi

Details about the raag

Thaat - Bhairavi

Jaati - Audav - Sampurna

Vadi Swar - ध॒ (D ̱)

Samvadi Swar - ग॒ (G̱)

Time - Second half of the day.

Aaroh - सा रे॒ ग॒ प ध॒ सां ।

               S Ṟ G̱ P D ̱ Ṡ

Avroh - सां रें̱ नी॒ ध॒ म ग॒ रे॒ ग॒ रे॒ सा ।

              Ṡ Ṟ̇ Ṉ D ̱ M G̱ Ṟ S

Pakad - ध̱̣ सा रे॒ ग॒ रे॒ सा, म प ध॒ नी॒ ध॒ म ग॒ , रे॒ ग॒ रे॒ सा ।

            D ̱̣  S Ṟ G̱ Ṟ S, M P D ̱ Ṉ D ̱ M G̱, Ṟ G̱ S

 <<Back to Raag Collection

>NOTATION HELP