Raag Bhupal Todi

Details about the raag

Thaat - Bhairavi

Jaati - Audav - Audav

Vadi Swar - ध (D)

Samvadi Swar - ग (G)

Time - Early Morning.

Aaroh - सा रे॒ ग॒ प ध॒ सां ।

               S Ṟ G̱ P D ̱ Ṡ

Avroh - रें॒ सां ध॒ प ग॒ प ग॒ रे॒ सा ।

              Ṟ̇ Ṡ D ̱ P G̱ P G̱ Ṟ S

Pakad - ध̱̣ सा रे॒ ग॒ ध॒, सा ध॒ ग॒ ग॒ रे॒ सा ।

            D ̱̣  S Ṟ G̱ D ̱, S D ̱ G̱ G̱ Ṟ S

 <<Back to Raag Collection

>NOTATION HELP